RESEARCH
Seminar
Principal Investigators
             

Chaofeng Huang
Principal Investigator


Email: huangcf@psc.ac.cn
Phone: 021-54924120

Name Title Tel Email
Chaofeng Huang PI 021-54924120 huangcf@psc.ac.cn
Xiaoyan Zhao Lab Manager 021-54924119 zhaoxy@psc.ac.cn
Shuo Liu Postdoctoral Fellow shuoliu@psc.ac.cn
Somesh Singh Postdoctoral Fellow somesh_bio_tech@yahoo.co.in
Wenxiang Xie PhD Student wxxie@psc.ac.cn
Zongzheng Zhu PhD Student zzzhu@psc.ac.cn
Ni Fan PhD Student nifan@psc.ac.cn
Fanglin Zhou PhD Student flzhou@psc.ac.cn
Zhenling Luo Graduate Student lzhluo@psc.ac.cn
Xinbo Li PhD Student xbli@psc.ac.cn
Yingtang Ma Graduate Student ytma@psc.ac.cn
Xiang Wei Graduate Student xiangwei@psc.ac.cn
Chongyang Li Graduate Student cyli@psc.ac.cn
Jiawen Wang Graduate Student jwwang@psc.ac.cn