RESEARCH
Seminar
Principal Investigators
             

Yang Zhao
Principal Investigator


Email: zhaoyang@sibs.ac.cn
Phone:(86) 21-54924328
Office:503, No.2, 300 Fenglin RD, Xuhui, Shanghai

Name Title Tel Email
Yang Zhao PI (86) 21-54924328 zhaoyang@sibs.ac.cn
Chunhan Wang Lab Manager (86) 21-54924319 chwang@psc.ac.cn
Shujing Sun Research Assistant (86) 21-54924307 sjsun@sibs.ac.cn
Bo Yu Postdoctoral Fellow (86) 21-54924307 yubo@sibs.ac.cn
Tao Hu Postdoctoral Fellow (86) 21-54924307 hut420@wbgcas.cn
Sinan Zhang Technician (86) 21-54924307 snzhang@psc.ac.cn
Tianjiao Lu Graduate Student (86) 21-54924307 tjlu@psc.ac.cn
Jun Li Graduate Student (86) 21-54924307 junli@psc.ac.cn
Kong Chen Graduate Student (86) 21-54924307 kongchen@psc.ac.cn
Yajie Liu Graduate Student (86) 21-54924307 yjliu@psc.ac.cn
Qingchao Chen Graduate Student (86) 21-54924307 qcchen@psc.ac.cn